SOS – Nr 1- 2023

SOS – Nr 1- 2021
SOS – Nr 2- 2021

SOS – Nr 1- 2022
SOS – Nr 2- 2022

Colectiv de redacţie elevi:
Redactor-şef: Marian-Sebastian PARASCA, clasa a XII-a A
Redactor-şef adjunct: Laura TIHULCĂ, clasa a X-a B
Secretar de redacţie: Andreea DASCĂLU, clasa a VIII-a B
Redactori:
Miruna TANASĂ, clasa a XI-a B
Diana-Georgiana GÎTMAN, clasa a XI-a B
Izabela CALARO, clasa a XII-a A
Roxana STRAT, clasa a X-a A
Ariadna CĂRĂUȘU, clasa a VII-a A
Alina-Valentina RUXANDRA, clasa a X-a B
Bianca Mihaela LUPU, clasa a XI-a A
Ioana Ecaterina BALAN, clasa a XII-a A
Elena-Miruna ANTONEAG, clasa a XII-a A
Sandra MUNTEANU, clasa a X-a A